Stedenbouwkundig plan Merletcollege in Cuijk

Connecting Cities heeft in opdracht van de gemeente Cuijk het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan gemaakt voor de nieuwbouw van het Merletcollege. De twee vestigingen van het Merletcollege komen samen op een prachtige plek in Cuijk. De locatie Groenendijkse Kampen biedt vele voordelen. Het ligt nabij het centrum, bij uitgebreide sportfaciliteiten en is goed bereikbaar. Met name de ligging tegen de dijk van de Maas maakt dat dit een uitgelezen plek is om de jeugd van Cuijk en omstreken voor te bereiden op de toekomst. Een school voor circa 1200 leerlingen plaats je echter niet zomaar achteloos in bebouwd gebied. Het is van groot belang om op een zorgvuldige wijze een groot schoolgebouw in te passen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het bieden van een aantrekkelijke verblijfsplek voor de leerlingen en het personeel, de invloed op het woongenot van de bewoners aan de Katwijkseweg, maar ook de aankomende dijkverzwaring, de waterbergende functie van het gebied en een veilige routing. Om te komen tot een zorgvuldige inpassing is een uitgebreid proces doorlopen waarbinnen overleg is gevoerd met de verschillende betrokkenen bij het nieuwe Merletcollege aan de Katwijkseweg. Zo zijn diverse modellen opgesteld en besproken met het bestuur en verschillende ambtenaren van de gemeente Cuijk, de omwonenden, de wijkraad, voetbalvereniging SIOL en het waterschap.

#114 Merletcollege_01

Gedurende het ontwerpproces zijn afwegingen gemaakt tussen de wensen en eisen van alle betrokkenen. Dit heeft geleid tot een uitgesproken stedenbouwkundige visie en beeldkwaliteitplan op weg naar een bijzonder gebouw in een prachtige omgeving. Een visie die een waardevolle plek oplevert voor de educatieve en sociale ontwikkeling van de jeugd van Cuijk en omstreken. Dit beeldkwaliteitplan geeft een beschrijving van die uitgesproken visie voor het nieuwe Merletcollege. Een hoogwaardige ruimtelijke inpassing is pas mogelijk als het stedenbouwkundig plan, de architectonische uitwerking en de landschappelijke inpassing van bijzondere kwaliteit zijn. Dat geldt voor deze drie componenten afzonderlijk, maar vooral ook in samenhang met elkaar. Gezamenlijk komen in dit beeldkwaliteitplan deze componenten dan ook aan bod. Dit beeldkwaliteitplan is een eerste uitwerking van de eisen en wensen van de verschillende betrokkenen en een opmaat naar een gedetailleerd stedenbouwkundig plan, een architectonische uitwerking en inrichtingsplan.

#114 Merletcollege_02

De nieuwbouw voor het Merletcollege op de locatie Groenendijkse Kampen dient verschillende doelen. Wellicht de belangrijkste opgave is het bieden van een efficiënte en prettige leeromgeving voor de leerlingen en het personeel. Dan gaat het om zowel het schoolcomplex met sporthal als het schoolterrein daaromheen. Een andere opgave is een zorgvuldige inpassing in de context. Dan gaat het om de aansluiting bij de grondgebonden woningen in de omgeving en de presentatie richting het sportpark, de Maas en de nieuwe ontwikkelingen van de Cuijkse Cantheelen en Parkbos. Op een nog hoger schaalniveau heeft het Merletcollege invloed op het silhouet van Cuijk richting de Maas en nog verder richting het gebied tussen de Maas en de stuwwal. Uitgangspunt is om het bouwvlak van de school te optimaliseren door delen van de velden van SIOL te betrekken bij de planvorming. De omgeving biedt goede mogelijkheden voor gecombineerd ruimtegebruik in de vorm van parkeren en buitensport. Van groot belang is het regelen van een veilige verkeersafwikkeling. Een aantrekkelijk gebouw en ruimtelijke omgeving is een ander belangrijk doel. Kwantitatief gezien betreft het een nieuwe school inclusief sportvoorzieningen voor 1.200 leerlingen. Dat betekent een bruto vloeroppervlak van 9.500 m2 voor educatieve voorzieningen en 1.350 m2 voor de sporthal. Tevens ligt er een opgave om voldoende ruimte te reserveren voor waterberging en dijkverzwaring.

#114 Merletcollege_04

Het Stedenbouwkundig – en Beeldkwaliteitplan Merletcollege is gemaakt in nauwe samenwerking met stedenbouwkundige ir. Rob van der Wijst (NLUD) en landschapsontwerper Koen Schrauwen (LandScope). Download hier het document Stedenbouwkundig – en Beeldkwaliteitplan: DOWNLOAD #114_Merletcollege