Klein Plaspoelpolder, Leidschendam-Voorburg

In het voorjaar van 2017 heb ik in opdracht van Boele & van Eesteren een gebiedsanalyse en gebiedsvisie opgesteld voor het duurzame en samenhangende transformeren van de locatie Klein Plaspoelpolder in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het betreft een locatie met deels getransformeerd en deels verouderd en leegstaand vastgoed. Daarnaast was de locatie beeld voor het ontsluiten van het centrum van Voorburg. Het doel van deze gebiedsvisie is het aanreiken van argumenten aan de gemeente Leidschendam-Voorburg om Klein Plaspoelpolder als één geheel en door één partij tot ontwikkeling te laten brengen. Immers, het herontwikkelen en transformeren van Klein Plaspoelpolder gaat met de nodige uitdagingen gepaard.

Om de beide deellocaties bewoonbaar, leefbaar, duurzaam, aantrekkelijk en (voor toekomstige bewoners) gewild en geliefd te maken zijn aanzienlijke en kostbare ingrepen nodig. Zo zal er fors geïnvesteerd moeten worden in het saneren dan wel versterken van de bodem, de opstallen, de waterstructuur, de kades, de boven- en ondergrondse infrastructuur en de groenstructuur. Het maken van de gebiedsvisie is deels een zoektocht naar identiteit en deels een brede verkenning van een reeks aan mogelijkheden. Het eindresultaat van deze gebiedsvisie is (vooralsnog) geen plan, geen vastomlijnd programma en geen verkaveling. Het is een verzameling van aanzetten, ideeën en inspiraties die zonder uitzondering benadrukken dat het gebied als één geheel ontwikkeld en ontworpen dient te worden. De werkzaamheden voor het uitvoeren en opstellen van de gebiedsvisie betroffen:

  • Het in kaart brengen en verbeelden van relevante thema’s en samenhangende kenmerken, uitgangspunten, kansen en opgaven voor de locatie, zoals: historie, landschap, groen, water, hinder, veiligheid, gezondheid, verkeer en vervoer, energie, ruimtegebruik en recreatie;
  • Het maken van ruimtelijke verkenningen, ruimtelijke modellen en verbeeldingen van ruimtelijke structuren en samenhangende deelplannen;
  • Het verzamelen van relevante referenties en voorbeeldprojecten;
  • Het maken van een voorstel voor de participatieve gebiedsontwikkeling van het gebied (hoe omwonenden en toekomstige bewoners bij de planontwikkeling te betrekken).

De bijgevoegde beelden zijn zes van de tachtig pagina’s met analyses, foto’s en ruimtelijke voorstellen van zoals gepresenteerd aan en gedeeld met de gemeente Leidschendam-Voorburg.