Hoofdstuk in boek over Energielandschappen

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is de sleutel naar een duurzame samenleving. In Europa dragen steden voor meer dan de helft bij aan de uitstoot van broeikasgassen en consumeren zo’n 80 procent van het totale energieaanbod. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van broeikasgasemissies door de steden en dorpen. Daarnaast wordt aanpassing aan de klimaatverandering steeds belangrijker. De grote steden in de Randstad hebben afzonderlijk klimaatbeleid opgesteld. In Noord-Nederland bestaan meerdere samenwerkingsverbanden op dit terrein. Dit hoofdstuk verkent de stand van zaken in het Nederlandse klimaatbeleid en specifiek het beleid in Noord-Nederland op provinciaal, regionaal en lokaal niveau.

Cover Energielandschappen_WT.indd

Deze verkenning is gemaakt op basis van verzamelde beleidstukken uit de drie noordelijke provincies en op basis van gesprekken met medewerkers van gemeenten in Drenthe en Groningen. Het is een eerste verkenning en nog geen volledig onderzoek. Wij hebben ons afgevraagd of er overeenkomsten en verschillen zijn tussen het geformuleerde beleid van gemeenten en of de daarin genoemde maatregelen realistisch zijn. Is samenwerkingen tussen overheden effectief? Een eerste verkenning van recente studies en concrete projecten leidt tot enkele aanbevelingen voor klimaatbestendige steden en regio’s in Nederland.

Lees verder (…) DOWNLOAD #506_Energielandschappen_Duurzame ruimtelijke ontwikkeling in Noord Nederland 

Het artikel ‘Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in Noord-Nederland’ van Martin Dubbeling en Michaël Meijer is gepubliceerd als hoofdstuk 12 in Deel 2 / Regionale energielandschappen van ‘Energielandschappen, de derde generatie, over regionale kansen op het raakvlak van energie en ruimte’, van Klaas Jan Noorman en Gert de Roo (red.) op pagina 122-133. Dit artikel is, vertaald in het Engels, in 2011 voor het REAL CORP congres in Essen als reviewed paper gepubliceerd en gepresenteerd onder de titel ‘Energy Transition and Sustainable Spatial Development in the Northern Netherlands’